۞ امام خمینی (ره):
اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند امکان نداشت اجانب بر آن تسلط پیدا بکنند.

اخبار دبیرخانه اخبار نماز جمعه اخبار ایران اخبار بین الملل مصاحبه و گفتگو مقالات
ادامه اخبار
ادامه اخبار
ادامه اخبار
ادامه اخبار
ادامه اخبار
ادامه اخبار